„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa wdrożona i administrowana przez Grupę Operacyjną "Wiśnia bez pestki" w ramach operacji
„Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie drylowania wiśni w sposób taki,
aby struktura owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu we współpracy z Politechniką Świętokrzyską”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Naukowcy przy innowacyjnej drylownicy

W siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu w dniu 20 grudnia 2023 r. została zorganizowana konferencja podsumowująca realizację projektu „Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie drylowania wiśni…”, który realizowany był przez grupę operacyjną „Wiśnia bez pestki”.

Utworzona grupa składała się z trzech podmiotów:

  • Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – lider grupy,
  • Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach – parner naukowy,
  • gospodarstwa rolnego Marii i Jerzego Chmielewskich z Klimontowa.

Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy z przeprowadzonych badań oraz zaprezentowanie efektów zrealizowanego projektu jakimi były zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie innowacyjnej technologii drylowania wiśni polegającym na usunięciu pestki w taki sposób, aby struktura owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu.

Uczestnicy spotkania poznali m.in. założenia projektowe, występujące bariery i problemy, sposoby ich rozwiązania, a także w praktyce zobaczyli prototyp linii do drylowania owoców miękkich. Przeprowadzony pokaz udowodnił skuteczność opracowanego rozwiązania, czego efektem było uzyskanie wydrylowanego owocu, w którym struktura owocu uszkodzona została w minimalnym stopniu w porównaniu do obecnie dostępnych rozwiązań. Efekt finalny – taki owoc może być wykorzystany w procesach np. kandyzowania, suszenia, rodzynkowania, mrożenia, czy też innych procesach przetwórstwa owocowego, dla którego istotnym jest wykorzystanie owoców bez pestki.

Konferencję otworzył Jerzy Pośpiech – dyrektor ŚODR w Modliszewicach, który przybliżył zgromadzonym gościom zagadnienia związane z etapami powstawania grupy operacyjnej, a także wyjaśnił potrzebę wdrażania innowacji do gospodarstw sadowniczych i małych przedsiębiorstw, które przetwarzają wyprodukowane owoce. Dyrektor Oddziału ŚODR Modliszewice „Centrum Ogrodnicze” w Sandomierzu Piotr Lipiński przedstawił działalność Ośrodka oraz ofertę usług jakie świadczone są dla rolników i sadowników z powiatu sandomierskiego. Kolejnym prelegentem był Prorektor ds. Nauki i Rozwoju dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, który szeroko przedstawił zarówno szeroką działalność dydaktyczną Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, a także bardzo istną dla nauki działalność badawczą.

Przedstawiciele zespołu badawczego dr inż. Łukasz Nowakowski i dr inż. Michał Skrzyniarz omówili prace badawcze i konstrukcyjne nad drylownicą, przeprowadzili pokaz drylowania na stanowisku badawczym oraz na prototypowej linii do drylowania wiśni. Podsumowaniem konferencji było zaprezentowanie przez Koordynatora SIR Izabelę Niedobit oraz Brokera innowacji Mariusza Porębskiego roli ŚODR w tworzeniu grup operacyjnych EPI.

W konferencji uczestniczyli liczni zaproszeni goście, w tym m.in. dr hab. Magdalena Kapłan, prof. UP Lublin, Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu Alicja Szatan z Kierownikiem praktycznej nauki zawodu dr inż. Marcinem Kacą, Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu Anna Lach, Prezes Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej Joanna Boduch-Paw, Prezes Sandomierskiego Szlaku jabłkowego Alicja Stępień, Prezes Spółdzielni Producentów Owoców i Warzyw „Nadwiślanka” w Ożarowie Bartłomiej Kwaśniak, Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Tomasz Pietras, pracownicy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział Sandomierz, przedstawiciele Grup Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności z województwa świętokrzyskiego, a także specjaliści i doradcy z ŚODR Modliszewice.

Innowacje odgrywają kluczową rolę w postępie współczesnego rolnictwa. Nie tylko przyczyniają się do zwiększenia efektywności i konkurencyjności gospodarstw rolnych, ale także mają pozytywny wpływ na ochronę środowiska oraz poprawę jakości żywności. W tym kontekście, koordynatorzy sieci na rzecz innowacji w rolnictwie oraz brokerzy innowacji zatrudnieni w ośrodkach doradztwa rolniczego pełnią kluczową rolę w łączeniu różnych środowisk działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, dzięki czemu realizowane mogą być podobne projekty innowacyjne.

Izabela Niedobit, Mariusz Porębski

Kategorie: Aktualności